SSD Transcend MTS820 120Gb M2.2280 (560MB/s /520MB/s)

Tháng Tám 6, 2018 12:53 chiều Published by Leave your thoughts

Categorised in:

This post was written by admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *